กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 17/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -