กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
จำนวน 50 คน วันที่ 21/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -