กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษา(ภาค กศ.พ) ในรายวิชา สัมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

วันที่ 26/01/63 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -