กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 27/01/63 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -