กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษา ในรายวิชา การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
จำนวน 36 คน วันที่ 28/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบเช้า 8.30 - 10.00

วิทยากร : -