กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษา ในรายวิชา การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
จำนวน 50 คน วันที่ 28/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบเช้า 10.00 - 12.00

วิทยากร : -