กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 39 คน วันที่ 11/02/63 ห้อง IT1,IT2
รอบบ่าย 13.00 - 15.00

วิทยากร : -