กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 38 คน วันที่ 18/02/63 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย 14.00 - 16.00

วิทยากร : -