กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 23 คน วันที่ 24/02/63 ห้อง IT1 รอบบ่าย 13.00 - 15.00

วิทยากร : -