กิจกรรม: การอบรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุดให้กับนักศึกษา
และพาชมห้องสมุดจำนวน 19 คน วันที่ 12/03/63 รอบบ่าย 13.00 - 14.00

วิทยากร : -