กิจกรรม: โครงการอบรมออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมออนไลน์
สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หัวข้อ "การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อมูล"
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

วิทยากร : ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์