กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/63
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6

 

วิทยากร : -