กิจกรรม: โครงการอบรมออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดโครงการอบรมออนไลน์ สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย"
เรียนรู้การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย
วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร : อ.สัญญา ธีระเดขอุปถัมถ์