กิจกรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ"

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคาร 8

วิทยากร : คุณกาญจนา สุคนธมณี