กิจกรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม

โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล"

   วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

   เวลา 9.00 - 16.30 น.

   ณ ห้อง Learning Commons ชั้น 1                 

วิทยากร : -