กิจกรรม: แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ในการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

วันที่ 2 กันยายน 2563

เวลา 13.00 - 15.00

ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2558 ชั้น 2 อาคาร 30

วิทยากร : -