กิจกรรม: กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพาน้องท่องห้องสมุด เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำการบริการต่าง ๆ ให้กับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 กันยายน 2563

 เวลา 10.30 - 11.30 น.

ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร : -