กิจกรรม: สรุปผล การอัพเกรดเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อสรุปผลการอัพเกรดเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -