กิจกรรม: อบรมการใช้งานฐานข้อมูล JGATE / ODILO / WDL โดยบริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล JGATE ฐานข้อมูล ODILO
ฐานข้อมูล WDL (WORLD DISSERTATIONS LIBRARY)

โดยบริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ห้อง IT 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร : -