กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน วันที่ 17/09/63 ห้อง IT1 รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

วิทยากร : นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี