กิจกรรม: อบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา รายวิชาการออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ จำนวน 35 คน

วันที่ 18/09/63 ห้อง IT1 รอบบ่าย 9.00 - 11.00 น.

วิทยากร : นางสาวโบว์ แซ่เจียม