กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา รายวิชาการออกแบบสารสนเทศเพิ่อการนำเสนอ จำนวน 14 คน

วันที่ 18/09/63 ห้อง IT1 รอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.

วิทยากร : นางสาวโบว์ แซ่เจียม