กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์  และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 
รายวิชาบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 10 คน

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง IT1 วิทยากรโดย    
คุณชุมภู เมืองคลี่

วิทยากร : นางสาวชุมภู เมืองคลี่