กิจกรรม: นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า ๒๑ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒๑ ตุลาคม น้อมเกล้ารำลึก ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดแสดงหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งรับชมภาพวีดีทัศน์

ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -