กิจกรรม: นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

23 ตุลาคม น้อมเกล้ารำลึก วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดแสดงหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งรับชมภาพวีดีทัศน์

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -