กิจกรรม: ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริืก ชั้น 7 อาคารบรรณาราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิทยากร : -