กิจกรรม: รับหนังสือชุด 30 ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน 1 ชุด ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย นางสาวชุมภู  เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์  น้ำจันทร์ 

เป็นตัวแทนรับหนังสือชุด ๓๐ ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน ๑ ชุด

ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี

วันพฤหัสบดีที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

วิทยากร : -