กิจกรรม: ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ  
อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา  เลาะหมุด  รองผู้อำนวยการ 
อาจารย์เนตร  โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  และบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              

วิทยากร : -