กิจกรรม: ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริืก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -