กิจกรรม: ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 - 2568 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564 และศึกษาดูงานห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ สู่ Smart Library 

ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563

นำโดยผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่

วิทยากร : -