กิจกรรม: ศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ และบุคลากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่
(ภาคบ่าย) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากร : -