กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 (วาระพิเศษ)

วันที่พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 (วาระพิเศษ) เพื่อร่วมเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์

วิทยากร : -