กิจกรรม: กิจกรรม เพื่อนห้องสมุด Friends of the Library ครั้งที่ 9 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย 
ผศ.ดร.วิมล  อุทานนท์ รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ
อาจารย์เนตร  โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร
ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ในกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด Friends of the Library ครั้งที่ 9
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563
เวลา  8.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องสมุดสุข กาย ใจและลานกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร     

วิทยากร : -