กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการเขียนบรรณานุกรม
ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 39 คน 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง IT1
วิทยากรโดย
นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ 
และนางสาวโบว์ แซ่เจียม

วิทยากร : คุณชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์