กิจกรรม: ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563
สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 8/2563
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร : -