กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 3 เดือน)
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป

 

วิทยากร : -