กิจกรรม: ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564
สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และร่วมกำหนดแนวทางในการให้บริการในภาคเรียนที่ 2/2563
ในวันที่ 29 มกราคม 2564
เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร : -