กิจกรรม: ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)

สำนักวิทยบริกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description) เพื่อทบทวนภาระงาน การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสำนักวิทยบริการฯ

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -