กิจกรรม: อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
โดยวิทยากร คุณอรทัย  ศรีหาโคตร (Senior system library) 
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นเซอร์วิส
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

 

วิทยากร : -