กิจกรรม: ประชุมเพื่อวางแผนจัดเตรียมการปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการประชุมเพื่อวางแผนและจัดเตรียมการปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8
เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุณฑริก
อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากร : -