กิจกรรม: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO    ได้แก่ นาางสาวสุพินญา  บุญประดับ และนางสาวมินตรา  ผ่องราศรี                                        ในการอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO         

 

วิทยากร : -