กิจกรรม: จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนักฯ และบุคลากร
จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 
เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์กร              ณ ห้อง Learning Commons ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

 

วิทยากร : -