งานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560​
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
บริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 25/01/60