ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25/02/64
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)
วันที่ื 22/02/64
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 09/02/64
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 3/02/64