ถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชา" ณ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
วันที่ 01/06/63
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22/06/63
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 15/06/63
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 07/05/63