"การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ”
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560