สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
“การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author