สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/03/61
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 14 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author