สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชา" ณ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
วันที่ 01/06/63
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22/06/63
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 15/06/63
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 07/05/63
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author