สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25/02/64
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)
วันที่ื 22/02/64
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 09/02/64
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 3/02/64
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author