ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: การเกษตรเชิงพหุภารกิจ
 
 
เลขหมู่ : 630 ช161ก 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ชพิกา สังขพิทักษ์. (2560). การเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย .
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ. เลขหมู่ 630 ช161ก 2560 ชั้น 5


รายละเอียดหนังสือ
“การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย”
เป็นผลงานของ ดร.ชพิกา สังข์พิทักษ์ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็น SDGs (Sustainable Development Goals : SDGs)
ในเป้าหมายที่ 2 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับภาคการเกษตรของไทย ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
พร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยได้มีการศึกษาสรุปแนวคิด
ของมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์จาก 8 ประเทศ ในกลุ่มสมาชิก OECD โดยวิเคราะห์ประสบการณ์จากประเทศดังกล่าว
แล้วนำมาสู่การเสนอแนะ รูปแบบมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย