ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ศิลปะการอ่านวิจารณ์วรรณกรรม
 
 
เลขหมู่ : 895.9109 อ316อ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์. (2560). อรจิราวิชาการ : ศิลปะการอ่านวิจารณ์วรรณกรรม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร. เลขหมู่ 895.9109 อ316อ 2560 ชั้น 5


รายละเอียดหนังสือ
เป็นการรวบรวมผลงานวิชาการตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนถึงปัจจุบัน และประสบการณ์การสอนหนังสือ
ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเชิงวิชาการเล่มแรกของผู้เขียนเพื่อที่จะรวบรวม
เรียบเรียงงานเขียนที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ลงในวารสารของมหาวิทยาลัย