ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ
 
 
เลขหมู่ : 959.3น128 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ. (2560).
นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
เลขหมู่ 959.3น128 2560 ชั้น 5

 

รายละเอียดหนังสือ
เรียบเรียงจากโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (นครสวรรค์ศึกษา)
 
คนจีนปากน้ำโพ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนจีนชุมชนต้นน้ำเจ้าพระยา
และสร้างองค์ความรู้จากชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนครสวรร