ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: อิงอดีต สนองปัจจุบัน คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย
 
 
เลขหมู่ : 398 อ715 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อิงอดีต สนองปัจจุบัน คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย. (2560). กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ 398 อ715 2560 ชั้น 4
รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้นำเสนอกรณีศึกษาปรากฏการณ์พลวัตทางวัฒนธรรมที่ประยุกต์ใช้ "ทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์" ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการสร้างสรรค์ประเพณีพิธีกรรมหรือการแสดงใหม่ๆ โดย "อิงอดีต" หรือใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม" ที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยมาปรับประยุกต์ใช้ และสร้างความหมายใหม่เพื่อสนองวัตถุประสงค์ใหม่ๆ ในบริบทสังคมไทยร่วมสมั