ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
 
 
เลขหมู่ : 709.4 ป622ศ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2560).ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.เลขหมู่ 709.4 ป622ศ 2560 ชั้น 5
รายละเอียด
ด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม และความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพศหญิงที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาย หนังสือ “ศิลปินในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก” จึงเขียนขึ้นเพื่อบันทึกผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากสองมือของสตรี เพื่อให้เป็นบันทึกใหม่ของการเรียนรู้ศิลปะที่ทุกคนควรรู้จัก โดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ของศิลปินหญิงในโลกตะวันตก เริ่มจากศิลปะสมัยกลาง จนกระทั่งถึงศิลปะสมัยใหม่ กล่าวได้ว่า หนังสือ “ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก” เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่เขียนถึงศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเล่มหนึ่ง และนี่คือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก” ที่คุณไม่เคยเรียน และไม่เคยทราบมาก่อน