ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
 
 
เลขหมู่ : 895.9109 ก482น 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา.(2560). กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เลขหมู่ 895.9109 ก482น 2560 ชั้น 5 
รายละเอียด